Theaterfoarstelling 'Fêste Grûn'

 

Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje mei gitarist Eddie Mulder fan 29 febrewaris o/m snein 3 maart de nije foarstelling Fêste Grûn, yn it Fries Landbouwmuseum.

De tekst is skreaun troch Tjeerd Bischoff.

 

De foarstelling giet oer Renate, in sjoernaliste út ‘e stêd,  dy’t troch in ûngelok mei de auto yn kontakt komt mei Rein, in boer fan’t plattelân. Se reitsje oan ‘e praat en it docht bliken dat se it goed fine kinne. Rein is widner en wrakselt mei de stikstofproblematyk en de opfolging fan de pleats. Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje.

 

Sy ha ferskillende achtergrûnen, binne nijskjirrich nei elkoar en ferlieze harsels yn de blik fan dy oar. Troch de eagen fan dy oar, begjinne sy op ‘e nij te sjen nei harren eigen libben.

 

‘Fêste Grûn is in hertstochtelik ferhaal  oer leafde en feroaring.’

 

 

Let op: de ticketverkoop voor de voorstelling 'Fêste Grûn' loopt via J&M Teaterwurk, niet via het museum